Zásady ochrany osobných údajov

 

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ Internetovej stránky:

Môj talizman s.r.o.

IČO: 51 477 408
DIČ: 212 0719 997

IČ DPH: SK212 0719 997

Sídlo: Suvorova 18, 902 01 Pezinok
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontakt:

e-mail: objednavky@mojtalizman.sk
tel.:  +421 915 422 819

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Kontakt

Zaslaním dopytu alebo žiadosti na náš email alebo tel. číslo, ktorý neslúži na spracúvanie, môžete zanechať správu, žiadosť alebo akýkoľvek dotaz v súvislosti s prevádzkou Internetového obchodu a poskytnutými službami a tovarom.  Tieto údaje nie sú ďalej spracúvané, sú okamžite po vybavení vašej žiadosti likvidované.
V tejto súvislosti spracúvame: meno, email a iné osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri zaslaní správy.

Newsletter

Aby sme vám mohli zasielať informácie o zmenách a novinkách, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:
– e-mail.

Registrácia

Objednávku tovaru je možné v našom Internetovom obchode realizovať aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uložené iba pri konkrétnej objednávke na čas nevyhnutný na spracovanie objednávky, evidenciu záruky a účtovnú evidenciu. Registrácia nie je povinná, je založená výlučne na dobrovoľnosti. Registrovaný užívatelia požívajú rôzne výhody na produkty a služby ponúkané na našej Internetovej stránke. V súvislosti s registráciou spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:
– meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa, kontaktná adresa, mesto, štát, PSČ, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH.

Objednávka tovaru

V súvislosti s predajom a vybavením vašej objednávky spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa, fakturačná adresa, mesto, štát, PSČ, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH. V prípade, že ste si dali spracovať tovar na základe osobitných požiadaviek (s vlastným textom), spracúvame aj ďalšie vami zadané údaje.

 

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje? 

  a) Objednávka tovaru a vyhotovenie faktúry
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia objednávky (vyhotovenia faktúry), zhotovenia tovaru a následne zaslanie tovaru na vami zadanú adresu doručenia. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, oprávneného záujmu a Vášho dobrovoľného súhlasu.
  b) Kontakt
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vzájomného kontaktovania na základe Vášho dobrovoľného súhlasu.
  c) Registrácia
  Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho dobrovoľného súhlasu s registráciou.
  d) Newsletter
  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zasielania informácií o službách a novinkách na základe oprávneného záujmu a Vášho dobrovoľného súhlasu.

 

 1. Aký je náš oprávnený záujem?

– V prípade ak ste už našim odberateľom, t.j. v minulosti ste sa už prihlásili na odber noviniek, dovoľujeme si Vám zasielať newsletter na základe oprávneného záujmu. Táto marketingová aktivita bezprostredne súvisí s poskytovaním služieb a informácii o novinkách. V tejto súvislosti spracúvame len Váš email. Samozrejme máte možnosť kedykoľvek zasielanie newsletterov zastaviť, o čom budete informovaný aj priamo v zaslanom newsletteri. Priamy marketing je našim oprávneným záujmom v zmysle GDPR.

 

 1. Ako nám môžete dať súhlas?

Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov žiadame len v týchto prípadoch:
– Zasielanie newsletter

– Registrácia

– Kontakt

– Objednávka tovaru

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:
a) zaškrtnutím príslušného pola so spracovaním osobných údajov
b) písomným vyhlásením na email.

 

6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:
– zaslaním oznámenia na email: objednavky@mojtalizman.sk

– telefonicky na: +421 915 422 819

– kliknutím na odkaz v emailovej správe

 

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

Pri spracúvaní vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných sprostredkovateľov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje v prípade vzájomnej dohody. Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme osobné údaje:
– Účtovnej firme

– Prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

– Bankám

– Prevádzkovateľovi platobnej brány Besteron v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy

 

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo
a) Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.

Newsletter
a) Vašu e-mailovú adresu uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali súhlas na spracovanie, najviac po dobu 10 rokov.

Registrácia
a) Kupujúci udeľuje súhlas po dobu užívania užívateľského účtu, po tom maximálne po dobu 5 rokov.

Evidencia a vymáhanie pohľadávok
a) Evidenciu vedieme po dobu 10 rokov alebo pokiaľ sa neskončil účel na spracúvanie.

 

 1. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje ktoré spracúvame za vyššie uvedenými účelmi neprenášame do tretích krajín.

 

 1. Nie ste spokojní?

Ak nie ste spokojní s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: objednavky@mojtalizman.sk alebo tel. č. +421 915 422 819.
Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva, evidencie a pre potreby vymáhaní pohľadávok/súdnych sporov.

 

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú našu interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi.

 

 1. Sociálne médiá

Naša Internetová stránka obsahuje funkcie sociálnych médií ako napr. tlačidlo „Like“ Facebook alebo „Zdieľať“ Facebook, Pinterest, Google+ a Twitter. Prevádzkovateľ môže dostávať komentáre alebo odkazy, ktoré používateľ zdieľal na webových stránkach Prevádzkovateľa na Facebooku alebo vyššie uvedených Internetových stránkach sociálnych médií. Prevádzkovateľ môže okrem toho získavať údaje uvedené vo verejnom profile používateľa na Facebooku a všetky informácie, ktoré používateľ siete Facebook zdieľa pomocou služieb Prevádzkovateľa. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia politikou ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá tieto funkcie poskytuje, ako je: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

https://twitter.com/en/privacy

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://policies.google.com/privacy?hl=sk

 

 1. Aké máte práva podľa GDPR?

  a) Právo na prístup k údajom
  Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
  b) Právo na opravu
  Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
  c) Právo na vymazanie
  Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
  – už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
  – odvoláte svoj súhlas;
  – namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
  – spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
  – osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
  d) Právo na obmedzenie spracúvania
  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
  – nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
  – spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
  -vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
  – namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
  e) Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
  f) Právo namietať
  Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
  – na základe súhlasu,
  – z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
  môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

Ako môžete tieto práva vykonávať? S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť: emailom na: objednavky@mojtalizman.sk alebo na tel. č.:  +421 915 422 819

 

 1. IP Adresa a Cookies

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné štatistické informácie, ktoré nemajú charakter osobných údajov a ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli) a pre účely cielenia našej marketingovej stratégie.

 

Na našom servery používame ďalej súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve našej Internetovej stránky a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača.

Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač, ani iné zariadenia.

 

Cookie súbory Google Analytics zhromažďujú štandardné informácie o správaní návštevníkov v anonymnej podobe na internete. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky (vrátane IP adresy) sú prenášané do Googlu. Táto informácia je potom použitá na vyhodnotenie návštevníka a zostavenie štatistických správ ohľadne činnosti na stránke pre nás.

Nikdy nebudeme (a ani neumožníme žiadnej tretej strane) používať štatistický analytický nástroj pre sledovanie alebo zhromažďovanie vašich osobných údajov na našej stránke.

Google nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami Google. Ani my a ani Google nespojí, alebo sa nebude snažiť spojiť IP adresu s vašou identitou.

 

Ak navštívite našu Internetovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Cookies si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej Internetovej stránky.

 

 

Súbory cookies využívame na:

 1. Vybavenie žiadostí

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti.
Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné.
V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk).